HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

MH Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola és jogelődei - Képekben

További képek

MH Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola és jogelődei


  A klub naptári terve

Az 1962 őszén megalakult Magyar Néphadsereg Páncélos és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ (MN PCGTKK) szervezetében 1975. szeptember 01-ével került megalapításra a szakközépiskola jogelődje, a honvédelmi és a munkaügyi miniszter 1/1975. (VII. 10.) HM - MüM számú együttes rendeletével.

AZ ISKOLA TÖRTÉNETÉNEK JELLEMZŐ SZAKASZAI

(1975-1985)

Az iskola akkori neve Magyar Néphadsereg Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola, illetve polgári nyilvántartással 650. számú Szakmunkásképző Iskola volt. Az iskola igazgatója a Kiképző Központ mindenkori parancsnoka volt, az iskola tényleges irányítását és vezetését az igazgatóhelyettes (Kelemen György mk. őrnagy) látta el.

A Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola megszervezésével az addigi – kétéves rendszerű – tiszthelyettes képzést kívánták korszerűsíteni.

Az új, négyéves képzés keretében az általános iskolát végzett tanulók az I-III. évfolyamon növendéki (polgári) jogviszonyban az autószerelő szakma követelményeit sajátították el, majd a IV évfolyamon hallgatói jogviszonyban folyt a tiszthelyettes képzés. A tanulók a IV. tanév végén tettek szakmunkás- és tiszthelyettesi kibocsátó vizsgát.

Az iskola ünnepélyes tanévnyitóját 1975. augusztus 31-én tartották, amelyen több magas szintű elöljáró is megjelent.

1975. szeptember 1-jén az iskola növendéki létszáma 33 fő volt, valamennyi növendék gépjárműtechnikai szakon tanult.

 A tanulók a laktanya egyik épületéből átalakított kollégiumban kerültek elhelyezésre, teljes ellátásban (ruházat, étkezés, szállás, taneszközök) és tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesültek, valamint évente hatszor útiköltség térítést is kaptak.

Az első tanévben az elméleti oktatás a Kiképző Központ tantermeiben, a gyakorlati oktatás az alagsorokban kialakított tanműhelyekben és a Kiképző Központ oktatási bázisain folyt.

A nevelő - oktató munkát hivatásos katonák (a tisztek nevelőtisztekként és egyben osztályfőnökökként, szakmai elméleti tárgyak oktatóiként és szakoktatóként, a tiszthelyettesek szakoktatóként) és polgári alkalmazottak (közismereti és szakmai elméleti tárgyakat oktató pedagógusként) végezték.

Az iskola dolgozóinak állománykategóriánkénti megoszlását a létszámtáblázat szemlélteti.

LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

                       

 

1975.

1981.

1985.

1988.

1989.

1991.

1992. jan.

1992. szept.

1992. dec.

1994. szept.

1997. szept.

tiszt

6/3

8

16

17

19

23

24

27

33

33

17/13

tiszthelyettes

6/4

10

16

17

19

13

13

14

13

15

8

polgári alkalmazott, közalkalmazott

4/4

8

8

10

13

26

28

29

30

29

10

sorállomány

-

-

0

2

2

3

-

-

-

-

-

összesen

16/11

26

42

46

53

65

65

70

76

77

32/31


A feltöltetlen oktatói beosztásokból adódó feladatokat a Kiképző Központ kiképzési alosztályainak állományából megbízott hivatásos katonák látták el több éven keresztül.

Az 1978/79-es tanév kezdetétől már mind a négy évfolyamon folyt oktatás.

Az iskola történetében 1979-ben végeztek először hallgatók, akiket Miskolcon avattak hivatásos tiszthelyettessé.

Az 1979/80-as tanév során az iskola egy 1200 m2 alapterületű, korszerűen felszerelt tanműhellyel bővült, amely jelentősen javította a gyakorlati képzés feltételeit.

A tanév végén, Kecskeméten rendezték a tiszthelyettesek avatását, ezt az eseményt a Kiképző Központ és az iskola személyi állománya készítette elő.

Az 1980/81-es tanév során az iskola dolgozói megkezdték a négyéves rendszerű páncélostechnikai szakképzés előkészítését, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését, majd a következő tanévben beindult a páncélostechnikai szakképzés 30 fővel. A képzés bővülése a dolgozói létszám emelkedésével is együtt járt. Az 1982/83-as tanév során a tanintézet dolgozói előkészítették az ötnapos kiképzési hétre való áttérést és ennek a következő tanévben történő bevezetését összekapcsolták a képzés rendjének átszervezésével, amelyet a kiképzési követelmények korszerűsítése is szükségessé tett.

1982. március 4-én a Katonai Filmstúdió filmet készített az iskoláról és 1982. szeptember 1-től az igazgató helyettesi feladatokat Bencze András mérnök őrnagy látta el.

1984-ben az iskola személyi állománya részére kiemelt feladatot jelentett a honvédelmi miniszter 1/1984. (V.19.) számú rendeletében meghatározott feladat előkészítése. A rendelet a tiszthelyettesképzés jelentős korszerűsítését írta elő, amelyhez tulajdonképpen a "szabadszállási tapasztalatok" szolgáltak alapul.

A korszerűsítés a szakközépiskolai-szintű tiszthelyettesképzés bevezetését jelentette nemcsak Szabadszálláson, hanem más helyőrségekben és szolgálati ágakban is. A szakközépiskolai képzés fő feladata olyan tiszthelyettesek képzése volt, akik egyidejűleg középiskolai végzettséget és a katonai szakmai iránynak megfelelő szakmunkás képesítést szereztek.

A képzési idő négy év volt. A felvett tanulók az első három évben az iskola növendékei voltak polgári jogviszonyban, a harmadik évet alapkiképzéssel és katonai esküvel zárták, majd katonai tanintézeti hallgatói állományba kerültek. A negyedik tanév végén a hallgatók szakközépiskolai érettségi-képesítő vizsgát és tiszthelyettesi kibocsátó vizsgát tettek, ezáltal a hallgatók tiszthelyettes-iskolai, valamint érettségi-képesítő bizonyítványt kaptak, és a Magyar Néphadsereg (1990-től a Magyar Honvédség) állományába kerültek.

Azok a fiatalok, akik nem folytatták tanulmányaikat katonai főiskolán, vagy HM ösztöndíjasként egyetemen, további négy hónapos, "ismeretkiegészítő" tanfolyamon vettek részt (1991-ig a Kiképző Központ szervezésében, utána a szakközépiskola szervezeti keretei között).

Az átszervezés eredményeként az iskola új neve:

Magyar Néphadsereg

Gépjárműtechnikai Tiszthelyettesképző

Szakközépiskola

lett, a dolgozók létszáma növekedett, az iskola szervezeti felépítése megváltozott.

1985. szeptember 1-jétől az igazgatói feladatokat nem a Kiképző Központ mindenkori parancsnoka látta el, hanem az iskola élére kinevezett igazgató, Bencze András mk. őrnagy. Az iskola azonban továbbra is a Kiképző Központ szervezeti részét képezte, közvetlen elöljárója a Kiképző Központ mindenkori parancsnoka volt.

A szervezeti változtatás megvalósítása mellett meg kellett teremteni a szakközépiskolai képzés feltételeit és korszerűsíteni kellett az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges tantermeket, szakkabineteket, a szemléltető- és oktatási eszközöket. Az iskola dolgozóira várt a szükséges alapokmányok kidolgozásának munkája is.

(1985-1991)

A sikeres előkészítés eredményeként 1985. szeptember 01-jén beindult a szakközépiskolai képzés páncélostechnikai szakon 30 fővel, gépjárműtechnikai szakon 28 fővel, összesen 58 növendékkel.

Az iskola fennállásának 10. évfordulójára rendezett ünnepség fényét emelte, hogy az intézmény harmadszor nyerte el az "Aranyokleveles Kollégium címet", és az iskola két tanulója az országos tanulmányi versenyeken első és harmadik helyezést ért el.

Az iskola fennállása óta végzett nevelő-oktató munka eredményességét jelezte és ismerte el az 1986. január 16-án elnyert "Élenjáró Tanintézet" cím, amelyet a művelődési miniszter helyettes és az MN fegyverzeti és technikai főcsoportfőnök adományozott.

1986-ban a szakközépiskola szervezte és rendezte meg a megyei Szakma Kiváló Tanulója (a továbbiakban SZKT) és számítástechnikai versenyt, amelyen az intézmény tanulói eredményesen szerepeltek. Az év sikerei közé tartozott még az "Aranyokleveles Kollégium" cím negyedszeri elnyerése is.

1987-ben a szakközépiskola rendezte meg az SZKT verseny autószerelő szakma országos döntőjét, amelyen az iskolát képviselő tanuló első helyezést ért el.

1987/88-as tanév végén befejeződött a szakmunkásképzéssel egybekötött négyéves tiszthelyettes képzés.

1988-ban az iskola személyi állománya előkészítette, majd 1988/89-es tanévtől bevezette a szakközépiskolai szintű képzést a közlekedési és üzemanyagtechnikai szakon is.

1988. áprilisában a katonai szakközépiskolák kulturális seregszemléjén az iskola növendékei néptánc kategóriában I., versmondás és amatőr színjátszás kategóriában III. helyezést értek el.

 1988. szeptember 1-jén avatták fel az új 96 férőhelyes kollégiumépületet, amelynek földszintjén három korszerű tantermet alakítottak ki. A tanév folyamán került sor a kollégiumi stúdió kiépítésére és az emlékszoba teljes felújítására. A tanintézet az eredményes kollégiumi munka jutalmául a "Kiváló Kollégium" címet nyerte el, amelyet 1988. december 14-én adtak át.

Új eseményt jelentett az iskola életében - 1989. február 9-én - az első szalagavató ünnepség és - május 13-án - az első ballagás megrendezése. Ebben az évben került sor először az iskolában érettségi - képesítő vizsga megszervezésére és lebonyolítására, amelyen 42 fő vizsgázott eredményesen. Az év során az iskola sportcsapata a Tiszthelyettesképző Szakközépiskolák Sportbajnokságán I. helyezést, a Megyei Középiskolai Háromtusa Bajnokságban szintén első helyezést ért el.

1989. július 29-én első ízben került sor a hivatásos tiszthelyettes hallgatók kibocsátó ünnepségének a Kiképző Központban való megtartására. 84 főt avattak hivatásos katonává.

Az 1990. esztendő változásai közül meg kell említeni az alábbiakat:

 • a Magyar Néphadsereg megnevezés Magyar Honvédségre változott;
 • a helyőrség alakulatait - a Kiképző Központ kivételével - felszámolták;
 • a Kiképző Központ megnevezése MH Hunyadi Mátyás Kiképző Központra változott;

 (1991-1997)

Az 1991. év jelentős változást hozott a szakközépiskola életében. Az MH VKF vonatkozó intézkedése alapján - a tanintézeti rendszer korszerűsítésének keretén belül - 1991. június 1-jei hatállyal megszüntették a Kiképző Központot.

A Kiképző Központ bázisán két szervezet jött létre:

 • az MH 52. javítóezred
 • és az MH Gépjárműtechnikai Tiszthelyettesképző Szakközépiskola

A szakközépiskola - az átszervezéssel egyidőben a Magyar Honvédség Középiskolai és Kollégiumi Főigazgatóság (a továbbiakban MH KKF-ség) alárendeltségébe került.

Az iskola - az MH KKF-ség rendszerén belül az alábbi szervezeti felépítésben működött:

 •  Igazgatóság
  •  Oktatási osztály
  •  Szakképzési csoport
 •  gépjárműtechnikai szakcsoport
 •  páncélostechnikai szakcsoport
 •  járművillamossági szakcsoport
 •  szállító és üzemanyagtechnikai szakcsoport
 •  Kollégium
 •  Gazdasági osztály

a, anyagi alosztály

Az "önállósulás" és az új szervezet kialakítása jelentős feladatot rótt a személyi állományra. A feladatok közül az alábbiak voltak a legfontosabbak:

 • a Kiképző Központ oktatási és egyéb bázisainak oktatási    eszközeinek megosztása a szakközépiskola és a javítóezred között, illetve az anyagok és bázisok átvétele;
 • az állománytáblában rendszeresített gép- és harcjárműtechnikai eszközök oktatási célra történő átvétele, a tárolási feltételek kialakítása;
 • a létrehozott szervezeti egységek munkahelyeinek, munkafeltételeinek kialakítása, a működési rend kidolgozása;
 • az utaltságnak megfelelő ellátási és együttműködési rend kialakítása az MH 52. javítóezreddel;
 • a külföldi hallgatók képzésének átvétele, illetve megoldása közösen az MH 52. javítóezreddel;
 • a tiszthelyettesek egy éves rendszerű képzésének és érettségire történő felkészítésének átvétele;
 • a tiszthelyettesek 4 hónapos "ismeret kiegészítő” tanfolyamon történő továbbképzésének átvétele.

1992. január 1-jével újabb szervezeti módosítás történt, amely a funkcionális feladatok hatékonyabb végzését szolgálta. A változás a szervezeti felépítést módosította, a személyi állomány összlétszáma nem változott, viszont az állománykategóriák összetételét érintette.

A változás következtében az alábbi szervezeti felépítés alakult ki:

 •  Igazgatóság
 •  Oktatási osztály
 •  Közismereti és Katonai Oktatási alosztály
 •  Szakképzési alosztály
 1.  gépjárműtechnikai szakcsoport
 2.  páncélostechnikai szakcsoport
 3.  járművillamossági szakcsoport
 4.  szállító és üzemanyagtechnikai szakcsoport
 • Kollégium
 • Gazdasági osztály

1992. márciusában az MH KKF-ség átfogó ellenőrzést hajtott végre a szakközépiskolánál, ennék során az elöljáró összességében JÓ-ra értékelte a személyi állomány tevékenységét.

A tanév kiemelt feladata volt a 4+1 éves rendszerű technikus képzésre történő áttérés előkészítése és a járművillamossági szak oktatására való felkészülés.

Az 1992/93 tanév kezdetével a szakközépiskola I. és II. évfolyamával áttért a 4+1 éves rendszerű technikus képzésre, a III. és IV. évfolyam továbbra is a 4 éves rendszerű képzésben vett részt. E tanévvel vette kezdetét az oktatás a járművillamossági technikus szakon.

A tanév kezdetén az iskola épületállománya egy teljesen felújított, központi fűtéses tanteremépülettel gyarapodott, és kialakítottak egy iskolai büfét is.

Az 1988-ban alakult és ez idáig hatékonyan működő Diák Sportkör (DSK) a tanév elejétől Diák Sport Egyesületként (DSE) folytatta működését.

Az előbbi változásokkal egy időben az iskola neve is megváltozott, az új elnevezés:

Magyar Honvédség Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola

1993. december 31-ei hatállyal megszüntették a Magyar Honvédség Középiskolai és Kollégiumi Főigazgatóságot.

1994. január 1-étől a honvéd középiskolák - köztük a szabadszállási szakközépiskola is - a Magyar Honvédség Tanintézeti Főnökség szervezeti keretei között, a középiskolai osztály közvetlen irányításával folytatták nevelő - oktató munkájukat.

Az 1994/95-ös tanévben egy 32 fős osztállyal megkezdődött a tiszthelyettes előképzés, az egy éves intenzív (nappali) érettségire felkészítő tanfolyam, amely a következő két tanévben 2-2 osztállyal folytatódott.

1995-ben nappali tagozaton csak egy 30 fős osztály indítására kapott engedélyt az iskola. Ennek az osztálynak a tagjai csak az első évfolyamot végezték Szabadszálláson, további tanulmányaikat az elöljáró csak a hálózat más iskoláiban engedélyezte, Szabadszálláson nem.

Az 1995/96-os tanévben folyt a legszélesebb vertikumú képzés a szakközépiskolában. A képzési rendszer a következők szerint épült fel:

 •  Szakközépiskolai képzés (4+1 éves modell)

(növendékek, I-IV. évfolyam)

Közlekedésgépészeti szak,

ágazat:

 • gépjárműtechnikai
 • páncélos technikai
 • járművillamosság-technikai
 • közlekedés- és üzemanyag-technikai
 •  Technikus tiszthelyettes képzés (4+1 éves modell)
               (hallgatók V. évfolyam)

 szakok:

 • gépjárműtechnikai technikus
 • páncélostechnikai technikus
 •  Tiszthelyettes előképzés (1+1 éves modell)

(növendékek)

Szakmunkás végzettséggel rendelkező fiatalok számára egy éves intenzív (nappali) érettségire felkészítő tanfolyam.

D, Szaktiszthelyettesi képzés (1+1 éves modell) (hallgatók)

szak: katonai gépjármű szerelő OKJ 9340210022508 számon

Miután a fenntartó az első évfolyamon végzetteket és az új tanévre szakközépiskolai képzésre felvetteket is a hálózat más iskoláiba irányította, az 1996/97-es tanévet III. és IV. éves- és tiszthelyettes előképzős növendékek, valamint V. éves- és szaktiszthelyettesi képzésben részt vett hallgatók kezdték meg.

A széles vertikumú és nagy létszámú képzés így egy csapásra összezsugorodott.

A tanév folyamán az elöljáró szervek bejelentették, hogy az iskolát kifutó rendszerben 1998. augusztus 31-ei hatállyal megszüntetik. A tanév végén megszüntették az iskola szervezeti önállóságát és jelentős mértékben csökkentették az állandó állomány létszámát: 61 főről - 32 főre.


(1997/98)

Az utolsó tanévet az iskola a jogutód intézmény, Magyar Honvédség Budapesti Katonai Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti keretei között 31 fős állandó állománnyal, valamint 57 fő növendéki és 45 fő hallgatói létszámmal kezdte meg.

A vizsgák sikeres lebonyolítása és a hallgatók avatása után az intézmény az alaprendeltetéséből adódó működési feladatait 1998. július 31-én befejezte.

1998. augusztus 15-én rendkívüli helyőrségi állománygyűlésen - a meghívott elöljárók, volt munkatársak és vendégek előtt - jelentette az igazgató a 45/1998. számú parancsában az iskola felszámolásának maradéktalan végrehajtását. Elköszönt munkatársaitól, a személyi állomány nevében köszönetét fejezte ki emléktárgyak és díszoklevelek átadásával az elöljáró szervezeteknek, a meghívott társintézmények vezetőinek, az iskola működését segítő kollégáknak.

Az állománygyűlést követően leleplezésre került a szakközépiskola főbejáratánál elhelyezett emléktábla, amelynek felirata:

 

Itt működött a

MAGYÁR HONVÉDSÉG GÉPJÁRMŰTECHNIKAI HONVÉD SZAKKÖZÉPISKOLA

és jogelődje az

MN GÉPJÁRMÜTECHNIKAI TISZTHELYETTES - ÉS

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ ISKOLA

 

1975. 09. 01 - 1998. 08. 31.

 

A visszaemlékezést összeállította:

               .

                                                               Bencze András ny. mk. alezredes

 

 

 

 

 

 


Vissza