HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Hagyományápolás


Szabadszállás katonatörténete a régmúlt századokig nyúlik vissza, s szorosan fonódik Magyarország sorsfordulóihoz, szabadságharcaihoz. A honvédség állandó jelenléte a településen 1951-ben a laktanya építés beindításával kezdődött, s folytatódott az egyes katonai szervezetek betelepedésével.

A Magyar Honvédség (1961.05.31-ig Magyar Néphadsereg) Szabadszálláson állomásozó alakulatainak emlékét a Honvéd Nyugdíjas Klub – sokakkal karöltve – őrzi és ápolja.

Az alakulatok jelképe az egykori - ún. tiszti - lakótelep parkjában kialakított emlékkő sor. Az emlékpark déli oldalán Hunyadi Mátyás mellszobra, északi részén a Dunaújvárosi Vasmű ajándék oszlopa (stilizált békegalambbal a tetején) áll, köztük a tizenkét beremendi mészkőtömb és réztábla vigyázza a helyőrség 53 éve alatt Szabadszálláson működő katonai szervezet emlékét:

 • MN 49. Lövészezred, majd Gépesített lövészezred                             1951-1957
 • MN 16. Rohamlöveg zászlóalj, majd ezred, majd Harckocsiezred      1951-1957
 • MN 44. Tarackos tüzérezred, majd tüzérosztály                                  1951-1958
 • MN 2. Felderítő zászlóalj                                                                    1952-1955
 • MN 81. Híradózászlóalj                                                                       1952-1955
 • MN 145. Harckocsiezred, majd MH 145. Önálló harckocsi dandár       1958-1989
 • MN 104/2. Honi légvédelmi rakétaosztály                                           1960-1990
 • MN 53. Gépkocsizó lövészezred, majd gépesített lövészezred           1962-1989
 • MN Páncélos- és Gépjármű-technikai Kiképző Központ                     1962-1991
 • MN Gépjármű-technikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző
  Iskola, majd Gépjármű-technikai Tiszthelyettes Szakközépiskola       1975-1998
 • MH 52. Javítóezred, majd 52. Hunyadi Mátyás javítóezred                  1991-1997
 • MH Alföldi Kiképző Központ                                                                1997-2004
   

A "BAKONY" fedőnévvel jelzett szervezési feladat - 1987.03.01-től - jelentős mértékben csökkentette és átrendezte a hadsereg békehadrendjét. Az át- és leszervezés miatt megnövekedett tároló hely kapacitásigény kielégítésére, a feleslegessé vált és kivont eszközök, anyagok elhelyezésére, kezelésére - többek között - a laktanya üresen maradt részeiben több tároló szervezet működött, így

 • az MH Páncélos- és Gépjármű-technikai Ellátó Központ 3. számú raktár,
 • az MH Egészségügyi Anyagellátó Központ 4. számú raktár,
 • az MH Kivont Eszköz Tároló,
 • az MH Elektronikai Anyagi-technikai Ellátó Központ 3. számú raktár,
 • az MH Műszaki-technikai Ellátó Központ raktárrészleg, és
 • az MH Vegyivédelmi Anyagellátó Központ raktárrészleg.

Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló szerződés Magyarország számára is kötelező kvótákat írt elő az egyes harceszközök és az ún. hasonló eszközök mennyiségi korlátozására. Ennek értelmében a „felesleges” eszközöket a rendszerből el kellett távolítani, eladással, megsemmisítéssel, lőtéri céltárggyá alakítással, vagy közszemlére tétellel (haditechnikai emlékké alakítással). Ez utóbbi tevékenységek végrehajtására került megalakításra 

 • a Magyar Köztársaság 1. számú Csökkentési Hely.
   

Hagyományőrzés, hagyományápolás

A Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységének szerves része és fontos küldetése a hagyományápolással kapcsolatos tevékenység. Ennek keretében számos eredményről adhat számot az Egyesület.

Névviselet:

Szervezetünk nem viseli személy/tájegység nevét. A „Honvéd” jelzőt az elődök (alapítók) iránti tiszteletből viseli a szervezet, s bár nyugdíjasként jegyzi magát, nyitott más korcsoportok irányába is.

Az egyesület névadót nem ünnepelhet, de megalakulásának évfordulói kapcsán (ötévenként) kiemelt megemlékezéseket tart.


A Honvéd Nyugdíjas Klub 1976. február 06-án alakult meg.

Fegyvernemi kötődés

A klub nem kötődik sem fegyvernemhez, sem szakcsapathoz, „helyőrség” szinten képviseli az egykor Szabadszálláson állomásozó katonai szervezeteket.

A szabadszállási katonai szervezetek megszűnését követően az Együtt Szabadszállásért Egyesület kezdeményezésére, a Szabadszállási Városi Napok részeként 2005-től

Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó

kerül megrendezésre, melynek szervezését a Honvéd Nyugdíjas Klub vállalta magára a József Attila Közösségi Ház és Szabadszállás Város Önkormányzata közreműködésével.

A találkozó évente, július első pénteki napján, a Szabadszállási Városi Napok keretében, annak nyitó rendezvényeként ad helyet a honvédséghez kötődő, valaha Szabadszálláson szolgáló katonák, velük dolgozó polgári személyek részére az emlékezésre, a bajtársi, baráti beszélgetésre.

(Szabadszállás helyőrségben hosszabb-rövidebb ideig lövész, rohamlöveg, harckocsi, tüzér, légvédelmi rakéta, felderítő, híradó, páncélos- és gépjármű-technikai csapatok, egészségügyi, elektronikai, vegyivédelmi, páncélos- és gépjármű-technikai raktárak, páncélos- és gépjármű-technikai tanintézet és kiképző központ, valamint Kivont Eszköz Tároló szervezet és a Magyar Köztársaság 1. számú Csökkentési Helye működtek.)

A sokféle alakulat miatt külön fegyvernemi napot az egyesület nem szervez, nem ünnepel.
 

Emlékoszlop, -tábla állítása:

2003. november 02-án került felavatásra a szabadszállási temető központi részén a „Szabadszállási katonák emlékére” ajánlott kopjafa, amely állíttatott mindazon katonák emlékére, akik Szabadszálláson, vagy onnan elszármazva szolgáltak és elhunytak (békében, vagy háborúban), és ma már az égi hadak részesei.

Az idők során többekben megfogalmazódott igény és kezdeményezés élére állva a Honvéd Nyugdíjas Klub gyűjtés és pályázati pénz felhasználásával, munkafelajánlásokkal 2009 júliusában állította fel a „Szabadszállási Honvédségi Dolgozók emlékére” szóló kopjafát a már létező jelfa párjaként.

A két oszlop együtt a

Szabadszállási Honvéd Emlékhely”

ahol a jelfák egymás mellett állva hirdetik: „… együtt a szolgálatban, együtt a halálban …” ahol néhány szál virág elhelyezésével, mécses gyújtásával emlékezni lehet az elhunyt katonatársakra, honvédségi dolgozókra.

A kegyeleti tevékenység során, a búcsúztatóban az emlékjeleket az elhunytaknak „ajánljuk” a tiszteletükre és emlékükre.

Az emlékhely „élő” megemlékezési hely. Állandóan van rajta friss virág, gyakran gyújtanak az emlékezők mécsest. Mindig van látogatója, akinek szerette nem a szabadszállási temetőben nyugszik, ide jön emlékezni. De azok is elhelyeznek egy szál virágot, akik ebben a temetőben lévő sírhoz mennek ki emlékezni.

Szervezetten a Magyar Honvédelem Napja és a Hősök Napja együttes megemlékezése alkalmából, a Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozón, valamint a Halottak Napján helyezünk el egy-egy koszorút a jelfákhoz. A Halottak Napján elhunytaink emlékére mécsest is gyújtunk.

Szabadszállási Honvéd Emlékhely

Helyőrség-/ alakulat történet:

A helyőrségről, laktanyáról, katonai szervezetről, személyről, eseményről hivatalos kiadvány 2016-ig nem készült.

2011 márciusára összeállt egy kis tanulmány a helyőrség általános katonatörténetéről és az utolsóként felszámolt alakulat, az MH Alföldi Kiképző Központ, és jogelődjei történetéről. Ezzel egyidejűleg megkezdődött egy szervezett és irányított anyaggyűjtés (hivatalos iratokra és visszaemlékezésekre alapuló), azzal a céllal, hogy összeálljon egy könyv, amely feldolgozza Szabadszállás, mint helyőrség, és egyik nagy alakulata történetét, megalapozva ezzel a többi katonai szervezet emlékeinek feldolgozását.
 

Emlékszoba, múzeum, emlékhelyek:

A csapathagyományok ápolásának egyik formája az emlékhelyek, emlékszobák létesítése, ahol az egyes alakulatok a saját, vagy helyőrségük történetének tárgyi emlékeit közszemlére tehetik.

Sajnálatos módon, a korábban felszámolt alakulatokra vonatkozó emlékek zöme elkerült a helyőrségből, és fellelési helyük ismeretlen. Egy maradt meg Szabadszálláson, az utolsóként felszámolt Alföldi Kiképző Központ (és jogelődjei) anyaga, és ez adja a múzeum jelenlegi törzsanyagát. Néhány szervezetnek azonban már sikerült – elsősorban fényképes anyagokból – emléket állítanunk.

Az emlékszoba a valamikori Helyőrségi Művelődési Otthonban került kialakításra 2004. augusztus végére, a helyőrség felszámolásának hivatalos bejelentésére. Az emlékszobában az MH Alföldi Kiképző Központ és a jogelőd katonai szervezetek emlékei kerültek kiállításra, némi helyőrségi emlékkel. Az emlékszobában van kiállítva - a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum jóvoltából - az MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred és az MH Alföldi Kiképző Központ csapatzászlója, a kiképző központ alegységeinek zászlói, továbbá Hunyadi Mátyás zászlójának másolata.

Az épület állagának megromlásával, egy rövid időre az emlékszoba anyaga raktárba került, majd Szabadszállás Város Önkormányzatának segítségével (épülethasználati lehetőség biztosítása) új, helyen, bővült tartalommal ismét megnyílt a kiállítás.

Egy néhány fős lelkes kis csapat és számos alkalmi segítő keze munkája révén 2014-ben, a X. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó kiemelt eseményeként megnyílt a Hunyadi Mátyás Emlékmúzeum. A múzeumnak a laktanya, azon belül a kiképző központ parancsnoki épülete földszintjének termei adnak helyet.

Az első terem a „zászlós szoba”, ahol a csapatzászló, a versenymozgalomban elnyert egységzászló és a kiképző zászlóaljak zászlói láthatóak.

A következő termekben az MH Alföldi Kiképző Központ és jogelőd alakulatai emlékeit helyezték el a kiállítás berendezői, de ebben a körben láthatóak Hunyadi Mátyás emléktárgyai (fegyverek, zászló, pajzs), továbbá egy-egy tárló erejéig az MN 145. Harckocsiezred, majd MH 145. Önálló harckocsi dandár, valamint az MN 104/2. Honi légvédelmi rakétaosztály fényképes emlékei is.

A nagyteremben fotóalbumok, kiadványok, fényképek, és egy saroktárló erejéig a Honvéd Nyugdíjas Klub zászlója, zászlószalagjai és egyéb emlékei láthatóak.

A folyosó falain lévő osztálytablók és egy kisterem állít emléket az MN Gépjármű-technikai Tiszthelyettes és Szakmunkásképző Iskolának, majd Gépjármű-technikai Honvéd Szakközépiskolának.

Külön teremben tekinthetők meg a Honvéd Nyugdíjas Klub sport és turisztikai tagozatának ereklyéi, a tároló szervezetek és az MH 1. számú Csökkentési Hely emlékei és jó néhány kiképzési segédlet.

Az emlékek sorát az egyenruházati kiállítási rész és az egyéb emlékek tárlói zárják. Ebben az utolsó teremben van néhány tabló a Helyőrségi Művelődési Otthonról, és az Egres Kis Lajos Néptáncegyüttesről.

A múzeum nem befejezett kiállítóhely. Anyaga folyamatosan frissül, jelenleg a mennyiségi változás jellemzi, melyet hamarosan egy minőségi átgondolás követ.

A múzeum zártabb világa mellett egy nyílt, köztéri emlékhely együttes is kialakítást nyert 2004-ben.

Az egykori tiszti lakótelep parkjában került kialakításra az alakulatok emlékét megörökítő Emlékpark, amelyben minden katonai szervezetet egy-egy emlékkő jelképez a hozzá tartozó táblán a megszűnéskori megnevezésével, és működési ideje kezdő és záró évszámával.

 

Az emlékkövek alkotta ívet két oldalról a két legnagyobb alakulathoz köthető emlékmű az MH 145. önálló harckocsi dandár szénacél vasoszlopa, tetején stilizált békegalambbal, és az MH Hunyadi Mátyás Javítóezred emléke, a Hunyadi Mátyás mellszobra zárja.

A lakótelepi park egy másik – szomszédod - részében került kialakításra a Parancsnokok Parkja, ahol emlékfa/bokor és az ültető parancsnok nevét megörökítő tábla került elhelyezésre alacsony fa díszkerítéssel zárva a teret.

Parancsnokok Parkja

 

A lakótelepi park játszótéri részén haditechnikai eszközök kerültek kihelyezésre.

Kiállított haditechnikai eszközök

Zászló:

Az egyesület a megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, 2006-ban Szabadszállás Város Önkormányzatától emlékzászlót kapott.

 

DSCF1350
 

Megemlékezések:

A klub kezdeményezője és szervezője a doni áttörés évfordulójára való megemlékezésnek, (minden év januárjában). A megemlékezések alkalmával a József Attila Közösségi Ház kiállításokat rendez, az egyesület a II. Világháborús emlékműnél megemlékezést tart, koszorút helyez el és mécses gyújtunk az áldozatok emléke előtt tisztelegve.

A város központjában található I. Világháborús és II. Világháborús emlékműveknél a Magyar Honvédelem Napja és a Hősök Napja együttes megemlékezése alkalmából, valamint a Halottak Napján helyez el egy-egy koszorút a katona és a civil áldozatok emlékének adózva mindkét emlékműnél a klub, és Halottak Napján mécsest is gyújtanak a megemlékezők.

A kegyeleti tevékenység részeként az egyesület részt vesz egy-egy MN, illetve MH Halottja sírjának gondozásában  melynek részeként Halottak Napján koszorút helyez el a sírokon.

Horváth Balázs István

 


Vissza