HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Adatkezelési tájékoztató


A Honvéd Nyugdíjas Klub adatkezelési tájékoztatója

Honvéd Nyugdíjas Klub; (6080 Szabadszállás.; adószám: 18368747-1-03;  képviselő: Farkas Zoltán; www.hnyk.hu;  hnykszabadszallas@gmail.com)

A Honvéd Nyugdíjas Klub (a továbbiakban HNYK) ezúton tájékoztatja az érdeklődőket (rendezvényein résztvevőket), valamint honlapjának látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, és az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1./ Az adatkezelő

Az Adatkezelő a Honvéd Nyugdíjas Klub (6080 Szabadszállás.; adószám: 18368747-1-03;  képviselő: Farkas Zoltán; www.hnyk.hu;  hnykszabadszallas@gmail.com).

2./ A kezelt adatok köre

 1. azonosító adatok: az érdeklődő (regisztráló) neve, születési ideje, tartózkodási helyének címe, irányítószáma, telefonszáma, elektronikus levelezési címe; 
 2. az adatkezelés céljából nyilvántartott adatok: a rendezvénnyel kapcsolatos adatok (igénybe vett szolgáltatás – étkezés, személyszállítás stb.- választott túratáv stb.);
 3. az adatkezelés során keletkezett adatok (e-mailek, on-line jelentkezési lapok, faxok, küldött kérdőívek és kiadványok, valamint ezek elektronikus másolata stb.).

3./ Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása

A megjelölt adatok esetén az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása.

4./ Az adatkezelés célja

 1. egy olyan, a HNYK tevékenysége iránt érdeklődő természetes személyek jelen Tájékoztató 2. pontja alatt meghatározott adatait tartalmazó nyilvántartó rendszer kiépítése, amely alkalmas arra, hogy a HNYK kapcsolatot tartson fenn az érdeklődőkkel és biztosítsa a HNYK rendezvényeinek eredményes lebonyolítását, az eredmények feldolgozását;
 1. továbbá az érdeklődők számára az HNYK-val szerződéses kapcsolatban álló egyéb partnerek kiadványainak eljuttatása és evégett a természetes személyek jelen Tájékoztató 2. pontja alatt meghatározott adatait tartalmazó, az a) pontban meghatározott nyilvántartó rendszertől elkülönítetten kezelt nyilvántartó rendszer kiépítése.
 1. továbbá a kezelt adatok összesítésével a rendezvényekről tanulmányok és elemzések elkészítése.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

5./ Az adatkezelés időtartam, adatok törlése

Az Adatkezelő az adatokat az érdeklődők hozzájárulásától kezdve az adatok törléséig kezeli.

A személyes adatokat törölni kell 

 1. ha az érdeklődőtől az utolsó kapcsolat felvételétől számított 5 évig nem érkezik válasz a HNYK megkereséseire; 
 2. ha az érdeklődő maga kéri adatainak törlését;
 3. kezelése jogellenes;
 4. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 5. az adatkezelés célja megszűnt;
 6. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A HNYK az adatkezelés során keletkezett egyéb adatokat, az érintettek külön hozzájárulásával az adatok törlése után anonimizált formában továbbkezelheti.

6./ Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokhoz az Adatkezelő adatfeldolgozói, a HNYK szerződéses civil partnerei és a HNYK külső szakértői férhetnek hozzá.

Az adatok kezelésével kapcsolatos egyes technikai feladatokat – a HNYK munkatársain kívül – a megbízásából adatfeldolgozóként az HNYK-val szerződéses kapcsolatban álló civil szervezetek és külső szakértők is végezhetik.

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért. Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más Adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

7./ Az érintettek hozzájárulása

Az érdeklődők (a HNYK rendezvényein résztvevők) a személyes adataik megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a rendezvények eredményes lebonyolítása érdekében Adatkezelő feldolgozza. A hozzájárulás megadásának ki kell tűnnie az adatvédelmi Tájékoztatóból és az érdeklődőt az adatfelvétel során tájékoztatni is kell. Az Adatkezelő biztosítja továbbá a kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának értelmében a HNYK (mint reklámközzétevő) – ha külön törvény eltérően nem rendelkezik – egyéb partner kiadványát természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhet, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult (közzétevői hozzájárulás). Ennek a hozzájárulásnak el kell különülnie az előbbiekben meghatározott (a személyes adatok megadásával történő) hozzájárulástól.

8./ Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a HNYK telephelyén a 6080 Szabadszállás Kossuth utca 4. szám alatt, illetve a hnykszabadszallas@gmail.com címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Az érdeklődő hozzájáruló nyilatkozatáról és a közzétevői hozzájárulásról külön-külön is rendelkezhet.

9./ Jogérvényesítési lehetőségek

Aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Elfogadta a Honvéd Nyugdíjas Klub Elnöksége a 34/2018. számú határozatával

 - Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat                     

                                                   Szabadszállás, 2018. május 16.

Farkas Zoltán
az Egyesület elnöke

 


Vissza